Aprilia SR50

9C1775
 • Aprilia SR50 skůtr - černý
 • modelový rok 2020 tuning Piaggio
 • automatická převodovka
 • Pro 2 osoby
 • možno s ŘP skupiny B, nebo od 15let řidičák motocykl do 125

Ceny

1400 /den
 • Pro ubytované sleva 100kč/den
 • Pro ubytované vratná kauce 5 000kč
 • Vratná kauce běžná 15 000kč
 • Benzin není v ceně
 • V ceně pojištění - povinné ručení
 • V ceně - helmy
 • Neomezené km
Aprilia SR 50 9C1775

Půjčovní řád
1. Skůtr je schválen pro provoz na veřejné komunikaci a je při předání platná STK prokazující veškerá právní ustanovení provozu v ČR. K pronájmu bude předán motocykl technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích a pojištěný v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

2. K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům a vlastnící ŘP minimálně skupiny B.

3. Pronajímatel skůtru je akceptován pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce a to bezpodmínečně platným občanským průkazem a druhým platným osobním dokladem v podobě platného řidičského průkazu.

4. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli.

5. K pronájmu skůtru je nutné podepsat smlouvu o nájmu, předávací protokol ke každému skůtru, akceptovat půjčovní řád na kterém je nutný podpis nájemce a složit zálohu (kauci) ve výši 15 000 Kč (pro Ubytované 10 000kč za každý samostatný skůtr.

6. Nájemce je povinen si skůtr převzít s tím,že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem předávacího protokolu, kde podepíše text „ bez závad „ Nájemce není oprávněn převzít skůtr s technickou závadou, pokud zjistí drobné poškození nemající vliv na bezvadný provoz předmětu nájmu ( poškrábání, atd. ) ,uvede jej do předávacího protokolu.

7. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou, jako je tankování benzinu, parkování, zabezpečení proti krádeži. atd.

8. Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém skůtru je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

9. Nájemce podpisem předávacího protokolu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předměty nájmu včetně příslušenství, skůtr je pojištěn – povinné ručení.

10. Dle smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmět nájmu omytý, zbavený prachu a špíny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného nájmu ve výši 200,- Kč včetně DPH a tato částka se odečte z vratné zálohy.

11. Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků, není určen k dalšímu zapůjčení třetí osobě a není konstruován pro jízdu osob mladších 15ti let.

12. Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení skůtru včetně příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu včetně penále 500kč den, pokud nebyla vyjímka dohodnuta telefonicky předem, které je specifikované v nájemní smlouvě. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy.

13. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce aktuální cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu, u skůtrů Aprilia SR50 je to při poškození větším než 50% částka 49 000kč. Pokud bude poškození méně než 50% je účtováno poškození jako poškození za vratnou kauci, tedy 10 000kč Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn havarijně, nýbrž povinné ručení zákonné.

14. V případě nehody či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky, nebo emailem.

15. Nájemce je povinen si před zrakem předávajícího vyzkoušet správné fungování skůtru, kdy správné provedení probíhá tak, že je provedena zkušební jízda.

16. Nájemce je povinen při jakékoliv nehodě sepsat protokol o nehodě, který je přiložen v zavazadlovém prostoru skůtru.

17. Nájemce v případě pádu či havárie je povinen toto vyfotit. Toto neprodleně ohlásit Pronajímateli.

18. Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu v nejbližším servisu. Toto provede na svůj náklad, případně bude kontaktovat pronajímatele s návrhem řešení.

19. Nájemce může libovolně najet km, přičemž musí dodržet oznámení po najetí více jak 150km pronajímateli, aby doplnil speciální olej do nádržky, tento olej si doplňuje pronajímatel sám.

20. V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha (kauce). Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

21. Nájemní řád je nedílnou součástí písemné „Nájemní smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých„ a svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu. Apartmán Sýkorky je oprávněn na základě živnostenského oprávnění provozovat půjčení věcí movitých.