Ubytovací smlouva potvrzení rezervace pro rok 2024

Ubytovatel :

Apartmán Sýkorky

Majdalena 102 František a Jarka Sýkorovi ičo: 60645687

Ubytované osoby Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………………………………….. počet osob

se kterým byla sepsána ubytovací smlouva dává souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. ÚDAJE BUDOU POUŽITY POUZE ZA ÚČELEM PLACENÍ POPLATKU OBCI.

1.Rezervace termínu :

Příjezd…. ……….

odjezd …………..

počet nocí celkem………….

pes dle ceníku na webu/den

Změna ceny vyhrazena – Cena finální včetně poplatků obci se může lišit, týká změny ceny energií a ostatních nákladů pro dané období, provozovatel se zavazuje, že pokud tento případ nastane nebude cena vyšší než +20% ceny dohodnuté, tyto změny musí být provozovatelem uvedeny dopředu a to nejpozději do doby vystavení doplatkové faktury za pobyt, kde bude případné navýšení ceny o 20% zahrnuto, s navýšením dle těchto důvodů objednavatel souhlasí při objednávce, má však možnost odstoupit pobyt při tomto navýšení a to maximálně 30 dnů před termínem rezervace, kratší doba znamená akceptace navýšení ceny..

A. rezervační poplatek činí 50% z celkové ceny a bude zaslána faktura po objednávce pobytu, splatná převodním příkazem dle vystavené výzvy k úhradě zálohy 50% na pobyt, zaslané emailem.

B. doplatek bude zaslán dle faktury  před příjezdem se splatností 7 (14) dnů převodním příkazem

UBYTOVACÍ SLUŽBY

2. Cena lůžek na pokojích se řídí platným ceníkem ubytovatele pro daný rok, nebo dle ceny sjednané v rezervační smlouvě pobytu. Slevy dle akci vyhlášených pro daný rok. (slevy se odečítají z doplatku) Veškeré informace o ubytování poskytuje majitel nebo majitelka objektu viz kontakty www.apartmansykorky.cz

3. Týdenní pobyty se platí záloha 50% na základě objednávky dle faktury převodem z účtu) s předstihem dle položky k platbě. Storno pobytu je možné nejdéle 40 dní před termínem příjezdu – pozdější storno za poplatek ve výši 50 % (zaplacená záloha bude požita jako storno poplatek) Stornovací poplatky i odpovědnost při pobytu si můžete pojistit na stránkách www.apartmansykorky.cz v sekci ceník.

Doplatek zbývajících 50% je splatný na účet v dohodnutém termínu splatnosti, maximálně 15 dnů před příjezdem a to bezhotovostní (na základě zaslané výzvy k platbě faktury, případně dle podmínky cena vyhrazena v bodě celková cena pobytu)

4. Kouření na pokojích a kdekoli uvnitř apartmánu je zakázáno!. Porušení tohoto zákazu dojde k okamžitému ukončení ubytovaní ze strany ubytovatele.

5. Budova je zajištěna provozem energií 24 hodin denně. Každý ubytovaný je povinen řídit se pokyny majitele nebo majitelky, při každém odchodu z budovy uzavře hlavní dveře a bránu na pozemek apartmánu. Za krádeže si nese zodpovědnost každý ubytovaný samostatně.

6. Návštěvy osob neubytovaných předem nedohodnuté s majitelem nebo majitelkou v prostorách budovy jsou zakázány, porušení tohoto zákazu znamená okamžité ukončení ubytovací smlouvy. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení této smlouvy. V nočních hodinách (od 00:00-06:00 hod.) je třeba zachovávat noční klid.

Krb je možné použít bez předešlého schválení. V budově je instalována požární signalizace, signalizace kouře, signalizace cigaret, signalizace CO2. Veškeré zařízení prošlo revizí, další dílčí revizí každý rok a je plně funkční. Pokud bude spotřeba energií nad rámec průměrné běžné spotřeby, je ubytovatel oprávněn požadovat doplatek na energie dle prokázaného rozdílu průměrné spotřeby elektroměru a plynoměru formou faktury se splatností 14 dnů (jedná se jen o případné zabránění plýtvání energií není účelem zvyšování ceny pobytu.)

7. Poškození inventáře, popř. krádež o objektu v nepřítomnosti ubytovaného je povinen ubytovaný nahlásit, poškození které tímto způsobil ubytovaný, provozovateli uhradí. Ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené ubytovanému na jeho majetku, který si s sebou přivezl. Ani újmu na zdraví, které díky pobytu v ubytovacím zařízení vzniklo.

8. Ubytovací smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě zániku nebo zrušení ubytovací smlouvy. V případě přechodu práv provozovatele na jiný subjekt je třeba uzavřít novou ubytovací smlouvu s novým provozovatelem. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta a to i mimo objednaný termín v případě, že budova plně obsazena nebo nelze vyloučit zásah vyšší moci například přírodní kalamity, povodně, nahodilé skutečnosti, vizi, nařízení vlády, nouzové stavy ve společnosti na území ČR apod., v tomto případě bude navráceno 50% zaplacených záloh pokud tato situace nastane více než 90 dnů před příjezdem, pokud nastaven situace méně než 90 dnů před příjezdem, má právo ubytovaný si ponechat záloho dle standardních stornovacích podmínek, kdy vznikne zrušení pobytu z důvodu těchto událostí, platí i na případné události v bankovním sektoru a změny finančních institucí. V kratší době  než 40 dnů před příjezdem zrušení je stornovací poplatek 50%

9. Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích je zakázáno, výjimkou jsou vysoušeče vlasů, nabíječky na elektroniku. Vše ostatní zajišťuje ubytovatel na vyžádání.

10. Ubytování počíná nejdříve 15h dne příjezdu a končí dnem dohody o pobytu do 10:00 hod (později je možné na vyžádání dohodnout). Do této doby musí být pokoj a budova opuštěna. V případě dřívějšího ukončení pobytu je ubytovaný povinen ukončení pobytu nahlásit 2 dny předem a úhrada se tím nekrátí. V případě prodloužení pobytu tuto skutečnost ubytovaný nahlásí 2 dny dopředu.

11. Ubytovaný je povinen se seznámit s touto ubytovací smlouvou v celé šíři, na případnou neznalost nebude brán zřetel.

Vážení klienti, děkujeme Vám za vaši přízeň a věříme, že se vám u nás bude líbit. Provozovatel a personál ubytovacího zařízení Vám přeje příjemný a ničím nerušený pobyt

12. Zaplacením zálohy potvrzuje klient souhlas s rezervační smlouvou v plném znění, smlouva byla předložena před vystavením dokladů pro platbu, emailem na základě smluvní dohody obou stran.

13. Pokud dojde k znemožnění provozu apartmánu vlivem ukončení dodávek energií (elektrika, plyn, voda) má právo pronajímatel pobyt zrušit, avšak navrátí objednavatele celou částku do té doby uhrazenou za plánovaný pobyt. Tato skutečnost (zrušení pobytu) není nijak právně vymahatelná, s tímto objednavatel souhlasí zaplacením zálohy za ubytování.

14. Nařízení GDPR – U tuzemských hostů, tak u cizinců je povinností nás jako ubytovatele (Apartmánu Sýkorky – František Sýkora., IČ: 60645687, se sídlem Boršovská 1148/3 České Budějovice – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Identifikační číslo provozovny: 1009812793 ) zpracovávat vaše osobní údaje podle zákona č. 565 o místních poplatcích. A to z důvodu, že jako ubytovatel vybíráme pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt z ubytovací kapacity. K oběma těmto shromažďováním osobních údajů nemusíme mít jako ubytovatel souhlas svých klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

I v místech, kde poplatek za rekreační a lázeňský pobyt vybírán není, je však. identifikace tuzemských ubytovaných hostů nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování podle §§ 754 – 759 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), což splňuje výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud s rezervační smlouvou nesouhlasíte a máme již od Vás email – Nezávazná poptávka – Váš email po požadavku o vymazání emailu a kontaktu na Vás v případě neakceptování ubytovacího řádu, rezervační smlouvy je možné požádat písemně o vymazání a to bude provedeno do 30ti dnů od obdržení požadavku.

Udělením souhlasu na webových stránkách www.apartmansykorky.cz při zaslání poptávky potvrzujete, že společnost zajišťující služby Apartmánu Sýkorky – František Sýkora., se sídlem Boršovská 1148/3 České Budějovice – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Identifikační číslo provozovny: 1009812793 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města České Budějovice (dále jen „Správce“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktní e-mailové adresy pro účely přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Další osobní údaje budou zpracovávány až na základě zájmu o ubytovací služby dle platného ubytovacího řádu a povinnosti vedení ubytovací knihy, výhradně po potřeby zákonné evidence obce Majdalena.